Algemene voorwaarden

DE WERKWIJZE VAN KRUIJT CONSULTANCY & TRAINING

Omschrijving van de diensten van Kruijt Consultancy & Training (hierna KCT)

KCT is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden op financieel, economisch, verzekerings, fiscaal, bancair, beleggings (assetallocatie) en juridisch terrein van (vermogende) particulieren en directeur- grootaandeelhouders. KCT fungeert daarbij als persoonlijk extern adviseur. Zij is de begeleidende schakel tussen opdrachtgever/betrokkene en andere door opdrachtgever/betrokkene ingeschakelde adviseurs en adviserende instellingen. Verder kan zij benoemd worden als executeur of levensexecuteur / toezichthouder.


Kruijt Consultancy & Training heeft onder andere de volgende diensten:

Onafhankelijk en deskundig financieel vertrouwenspersoon.
Zorgen voor een goede continuïteit van het (familie) vermogen, analyseren van de bestaande financiële en persoonlijke situatie.
Strategische en voortdurende structurering en planning van het (familie) vermogen met inbegrip van het  ondernemingsvermogen.
Begeleiden bij vraagstukken op het gebied van beleggingen, financieringen, verzekeringen, pensioenen, fiscaliteit, estate planning,  investeringen en andere financieel-economische aangelegenheden. Het leggen van verbanden tussen deze disciplines.
Het analyseren van adviseurs, financiële instellingen, financiële diensten, producten en investeringen.
Het doorrekenen van de vermogenspositie van de opdrachtgever/betrokkene.
Zorgen voor kennisverhoging bij familieleden, erfgenamen en andere belanghebbenden.
Laten opstellen en beoordelen van de benodigde documentatie door de adviseurs en de financiële instellingen.
Introductie bij gespecialiseerde adviseurs.
Executeur.
Levensexecuteur.
Toezichthouder levenstestament.
Adviseur bij het opstellen van testament en levenstestament.

Onafhankelijk adviseur, executeur, levensexecuteur of toezichthouder

KCT levert een of meerdere van de hierboven omschreven diensten.

Zij is hierbij de begeleidende schakel tussen opdrachtgever/betrokkene en de andere door opdrachtgever/betrokkene ingeschakelde adviseurs. Eventuele tariefsvoordelen, kortingen of andere besparingen van aanbieders van financiële diensten, producten en adviezen zullen door KCT in dat geval altijd en volledig  rechtstreeks aan opdrachtgever/betrokkene worden doorgegeven.

Als executeur is zij de uitvoerder van het testament. Als levensexecueur of toezichthouder is zij de uitvoerder van of toezichthouder op de uitvoering van het levenstestament.


Aard en omvang van de uitvoeringsrelatie

Opdrachtgever/betrokkene is niet gehouden tot de afname van een minimum aantal uren bij KCT.


Tussentijdse verslaglegging

KCT zal van alle contacten van enig belang met andere adviseurs van de opdrachtgever/betrokkene waarbij opdrachtgever/betrokkene niet aanwezig is, aan opdrachtgever/betrokkene mondeling of, als opdrachtgever/betrokkene dat wil, schriftelijk verslag doen.


Vertegenwoordiging

KCT zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever/betrokkene:

opdrachtgever/betrokkene niet vertegenwoordigen;
geen beslissingen nemen namens de opdrachtgever/betrokkene;
opdrachtgever/betrokkene geen partij laten zijn bij rechtshandelingen;
niet de schijn wekken namens opdrachtgever/betrokkene beslissingen te nemen.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van KCT zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan hieronder. KCT wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever/betrokkene worden gehanteerd uitdrukkelijk van de hand. 


ALGEMENE VOORWAARDEN KRUIJT CONSULTANCY & TRAINING


1. Definities

Opdrachtgever/betrokkene:

iedere natuurlijke persoon, of groep van personen - al dan niet in familieverband -,
vennootschap of andere rechtspersoon,
bedrijf, onderneming of doelvermogen,
iedere (andere) instelling, al dan niet gelieerd aan elkaar, of een combinatie van een of meerdere parijen,
de betrokkene die KCT benoemd heeft in zijn levenstestament of testament,
die KCT opdracht geeft/geven tot het verlenen van diensten zoals hierboven omschreven in  ‘de werkwijze van Kruijt Consultancy & Training’;

KCT: de onderneming Kruijt Consultancy & Training, gevestigd te (3434 GP) Nieuwegein aan de Klippermonde 1;

Overige adviseurs: de al dan niet in de uitoefening van een beroep handelende adviseur of instelling op financieel, juridisch, fiscaal, verzekering-, belegging- of enig ander gebied, die opdrachtgever/betrokkene - al dan niet op introductie van KCT - over zijn financieel-economische aangelegenheden in brede zin adviseert, of producten of diensten levert;

Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht van de opdrachtgever/betrokkene aan KCT om diensten te verlenen als hiervoor omschreven.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij KCT als (potentieel) leverancier van diensten en zaken optreedt. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door KCT schriftelijk aan opdrachtgever/betrokkene zijn bevestigd.

2.2 De bepalingen van de aan opdrachtgever/betrokkene overhandigde documentatie ‘De werkwijze van KCT’, maken deel uit van deze voorwaarden en dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

2.3 Toepasselijkheid van door opdrachtgever/betrokkene gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Totstandkoming overeenkomst

Als opdrachtgever/betrokkene een opdracht plaatst komt de overeenkomst pas tot stand, doordat KCT deze schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt.


4. Vergoeding

4.1 KCT zal aan opdrachtgever/betrokkene voor haar diensten per maand achteraf per gewerkt uur of een deel daarvan een vergoeding, vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-tarief, in rekening brengen, hierna te noemen ‘uurtarief’, tenzij anders overeengekomen. Gangbare kantoorkosten, zoals bijvoorbeeld voor kopieerwerk, zijn verwerkt in dit uurtarief.

4.2 Reistijd ten behoeve van opdrachtgever/betrokkene wordt door KCT voor 50% tegen het van toepassing zijnde uurtarief aan opdrachtgever/betrokkene in rekening gebracht.

4.3 De kilometervergoeding is gelijk aan  de fiscaal vrijgestelde vergoeding.

4.4 Als de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever/betrokkene ‘s avonds na 19.00 uur of in het weekeinde plaatsvinden, kan na overleg tussen KCT en opdrachtgever/betrokkene het uurtarief worden verhoogd.

4.5 Opdrachtgever/betrokkene krijgt van alle in rekening gebrachte uren bij ontvangst van de factuur een specificatie.

4.6Uiterlijk in de maand november van enig kalenderjaar zal KCT opdrachtgever/betrokkene op de hoogte stellen van een eventuele aanpassing van de tarieven per het volgende kalenderjaar.

4.7 Facturen van overige adviseurs kunnen niet aan KCT in rekening worden gebracht en KCT is nooit gehouden deze al dan niet voor opdrachtgever/betrokkene te voldoen. Eventuele andere en aanvullende kosten die door KCT in het kader van de begeleiding worden voldaan, zullen aan opdrachtgever/betrokkene in rekening worden gebracht.

Voor projecten kunnen tussen opdrachtgever/betrokkene en KCT vooraf schriftelijke prijsafspraken worden gemaakt.


5. Betaling

5.1 Facturen van KCT worden binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan op een door KCT aan te geven wijze. De betaling geschiedt in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

5.2 Bij niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever/betrokkene, ongeacht of KCT ter zake al heeft gefactureerd, direct opeisbaar.

5.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever/betrokkene de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever/betrokkene in rekening gebracht conform het  incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.5 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever/betrokkene strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van opdrachtgever/betrokkene.

5.6 Opdrachtgever/betrokkene kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.


6. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 KCT is alleen aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

6.2 KCT is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die opdrachtgever/betrokkene lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van overige adviseurs. Ook is KCT niet aansprakelijk voor facturen die overige adviseurs aan opdrachtgever/betrokkene in rekening brengen. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien overige adviseurs, opdrachtgever/betrokkene zijn gaan adviseren via introductie door KCT.

6.3 Opdrachtgever/betrokkene vrijwaart KCT volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van opdrachtgever/betrokkene door KCT uit hoofde van deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van KCT.

6.4 De aansprakelijkheid van KCT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van KCT wordt uitgekeerd.

6.5 KCT bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever/betrokkene en/of derden kan inroepen, mede ten behoeve van haar directeuren, ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van KCT ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

6.7 Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor opdrachtgever/betrokkene en/of derden KCT aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop opdrachtgever/betrokkene en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.


7. Intellectuele eigendom en know how

7.1 Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur enzovoorts die door KCT aan opdrachtgever/betrokkene worden verstrekt blijven eigendom van KCT. Opdrachtgever/betrokkene mag deze niet gebruiken anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen opdrachtgever/betrokkene en diens overige adviseurs.

7.2 Opdrachtgever/betrokkene is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen opdrachtgever/betrokkene en diens overige adviseurs te kopiëren, aan derden te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij KCT uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.


8. Bescheiden opdrachtgever/betrokkene

Na het einde van de adviesrelatie en na voldoening van alle bedragen die opdrachtgever/betrokkene aan KCT verschuldigd is, zal KCT na verzoek van opdrachtgever/betrokkene alle originele bescheiden van opdrachtgever/betrokkene retourneren aan opdrachtgever/betrokkene. KCT behoudt zich het recht voor om ten behoeve van haar eigen dossier kopieën van deze originele documenten achter te houden. Voordat originele documenten aan opdrachtgever/betrokkene worden geretourneerd, dient opdrachtgever/betrokkene een schriftelijke vrijwaring aan KCT te doen toekomen.


9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen KCT en opdrachtgever/betrokkene is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen KCT en opdrachtgever/betrokkene worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van KCT, behoudens indien KCT als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever/betrokkene.


10. Klachtenregeling financiele planning

10.1 Als de opdrachtgever/betrokkene een klacht heeft over de dienstverlening van KCT informeert de opdrachtgever/betrokkene KCT daar zo spoedig mogelijk over. Na ontvangst van de klacht neemt KCT contact op met opdrachtgever/betrokkene.

10.2 Mochten opdrachtgever/betrokkene en KCT niet gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen, dan kan opdrachtgever/betrokkene de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Federatie Financiële Planners FFP (zie www.ffp.nl). Klachten over individuele financieel planners worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. De Klachtencommissie Federatie Financiële Planners neemt geschillen tussen consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en de betreffende medewerker van KCT in behandeling. De uitspraak van een geschillen- of klachtencommissie is bindend voor beide partijen.


11. Klachtenregeling executele, levensexecutele en toezicht

11.1 Als de betrokkene een klacht heeft over de dienstverlening van KCT informeert de betrokkene KCT daar zo spoedig mogelijk over. Na ontvangst van de klacht neemt KCT contact op met betrokkene.

11.2 Mochten betrokkene en KCT niet gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen, dan kan betrokkene de klacht voorleggen aan de Nederlandse Orde van Executeurs NOVEX  (zie www.novex-executeur.nl). Klachten over executeurs, levensexecuteurs en toezichthouders worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. De Klachtencommissie van de Nederlandse Orde van Executeurs neemt geschillen tussen consumenten (natuurlijke personen) en de betreffende medewerker van KCT in behandeling. Doet opdrachtgever een beroep op een geschillen- of klachtencommissie dan ontvangt hij een brochure met het volledige reglement. Hierin staat de procedure beschreven die dan gevolgd wordt. De uitspraak van een geschillen- of klachtencommissie is bindend voor beide partijen.


12. Geheimhouding

Zolang de relatie tussen KCT en opdrachtgever/ betrokkene duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, zal KCT geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van opdrachtgever/betrokkene, en waarvan KCT weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op KCT rustende wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen.


13. Privacy-statement

Zie aparte bjlage


14. Conversie

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Contact